လွယ်ကူရှင်းလင်း သမ္မာကျမ်းစာ
မမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏

မမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏

 မမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏

သခင်ယေရှု ပြောခဲ့သည်မှာ- “သင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့် ယုံခြင်းရှိ၏။ ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၂၉)

Leave a Reply