လွယ်ကူရှင်းလင်း သမ္မာကျမ်းစာ
ယုံကြည်မှုဖြင့်ဆုတောင်းလျှင် ဘုရားသခင်၏ နားညောင်းခြင်းကိုရရှိမည်

ယုံကြည်မှုဖြင့်ဆုတောင်းလျှင် ဘုရားသခင်၏ နားညောင်းခြင်းကိုရရှိမည်

ယုံကြည်မှုဖြင့်ဆုတောင်းလျှင် ဘုရားသခင်၏ နားညောင်းခြင်းကိုရရှိမည်

သခင်ယေရှု ပြောခဲ့သည်မှာ- “ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ကျေးဇူးကိုရမည်ဟု ယုံကြည်သောစိတ်နှင့် ဆုတောင်းသမျှ တို့ကို ရကြလိမ့်မည်။ ” (ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၁:၂၄)

Leave a Reply