စာရင်း

နောက်လာမည့်အရာ

Myanmar Christian Testimony Video - ဝိညာဉ်ရေးရာ တိုက်ပွဲ

370 29/05/2020

အမှာစကား ချန်ခဲ့မည်