လွယ်ကူရှင်းလင်း သမ္မာကျမ်းစာ
မကြောက်ရွံ့နှင့် ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏

မကြောက်ရွံ့နှင့် ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏

မကြောက်ရွံ့နှင့် ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏

ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်က ပြောသည်- “မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ရှိ၏။ မကြောက်နှင့်။ သင်၏ဘုရားသခင် ငါသည် သင့်ကို ခိုင်ခံ့ စေမည်။ သင့်ကို စောင့်မမည်။ ငါ့သစ္စာလက်ျာလက်ဖြင့် ထောက်ပင့်မည်။” (ဟေရှာယ အနာဂတ္တိကျမ်း ၄၁:၁၀)

Leave a Reply