လွယ်ကူရှင်းလင်း သမ္မာကျမ်းစာ
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကူအမနှင့် ဒိုင်းလွှားဖြစ်သည်

ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကူအမနှင့် ဒိုင်းလွှားဖြစ်သည်

ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကူအမနှင့် ဒိုင်းလွှားဖြစ်သည်

“ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၊ ထိုဘုရားကို ကိုးစားကြလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ထိုသို့ သော သူတို့ကို မစသောသူ၊ ကွယ်ကာသောသူ ဖြစ်တော် မူ၏။” (ဆာလံကျမ်း ၁၁၅:၁၁)

Leave a Reply