လွယ်ကူရှင်းလင်း သမ္မာကျမ်းစာ
သခင့်၏ အသစ်သော ပညတ်တော် - အချင်းချင်း ချစ်ပါ

သခင့်၏ အသစ်သော ပညတ်တော် – အချင်းချင်း ချစ်ပါ

သခင့်၏ အသစ်သော ပညတ်တော် - အချင်းချင်း ချစ်ပါ

သခင်ယေရှု ပြောခဲ့သည်မှာ- “ သင်တို့သည် အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် ချစ်ကြလော့။ ငါသည်သင်တို့ကို ချစ်သည်နည်းတူ အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟု ပညတ်သစ်ကို ငါပေး၏။” ( (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၃:၃၄)

Leave a Reply