လွယ်ကူရှင်းလင်း သမ္မာကျမ်းစာ
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် နာကျင်မှုများမရှိပါ

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် နာကျင်မှုများမရှိပါ

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် နာကျင်မှုများမရှိပါ

“ငါသည်လည်း ယေရုရှလင်မြို့ကြောင့် ဝမ်းမြောက်မည်။ ငါ၏လူတို့ကြောင့် ရွှင်လန်းမည်။ ထိုမြို့၌ ငိုကြွေးသံနှင့် အော်ဟစ်သံကို နောက်တဖန်မကြားရ။” (ဟေရှာယ အနာဂတ္တိကျမ်း ၆၅:၁၉)

Leave a Reply